spoločnosť PUURA s.r.o. so sídlom Námestie Slobody 258/4, Sobrance, IČO :45403252, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel Sro, vl. Č25177/V (ďalej aj ako „spoločnosť“)

 

I.
Úvodné ustanovenia

 

1. Pokiaľ neboli v záväznej zmluve dohodnuté iné podmienky, upravujú tieto obchodné, dodacie a záručné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) zmluvné vzťahy vznikajúce medzi spoločnosťou ako zhotoviteľom a fyzickou alebo právnickou osobou ako objednávateľom uvedeným a podpísaným v záväznej zmluve (ďalej len „zmluva“).
2. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi zhotoviteľom a objednávateľom. Objednávateľ podpisom zmluvy potvrdzuje bez výhrad svoj súhlas s týmito VOP. Sú k dispozícii na webových stránkach spoločnosti a zároveň aj v sídle spoločnosti, resp. distribútora na jeho kontaktnej adrese. Každý objednávateľ je povinný sa riadne s ustanoveniami VOP oboznámiť ešte pred podpisom záväznej zmluvy a podpísaním zmluvy vyhlasuje, že rozumie a súhlasí v celom rozsahu z ich obsahom.
3. Akékoľvek odchýlky od týchto VOP nie sú platné, pokiaľ nie sú písomne upravené v texte záväznej zmluvy.
4. Tieto VOP sa vzťahujú na akékoľvek vzťahy medzi zhotoviteľom a objednávateľom, predmetom ktorých je vyhotovenie diela, predovšetkým:
• vyhotovenie a/alebo dodávka okien/dverí a/alebo garážových brán a/alebo
• zabezpečenie ďalších materiálov a/alebo doplnkov, resp. príslušenstva podľa technickej a cenovej špecifikácie, vzájomne odsúhlasenej zhotoviteľom a objednávateľom a/alebo
• poskytnutie iných služieb požadovaných objednávateľom.
5. Presná špecifikácia diela je/bude uvedená v objednávke, resp. zmluve. Presná špecifikácia prác, resp. služieb (vždy v závislosti od konkrétnej požiadavky zákazníka) môže byť nasledovná:

 

A. OKNÁ/DVERE

 

a) demontáž pôvodných okien/dverí – okná/dvere budú pri demontáži znehodnotené;
b) osadenie okien/dverí do otvorov – ukotvenie nových okien/dverí do stavebného otvoru montážnymi kotvami alebo skrutkami cez rám (okná/dvere sa osadia do kolmice a rovno bez ohľadu na krivosť múru, do ktorého sa má okno/dvere ukotviť (ďalej aj ako „ostenie“)), vyplnenie priestoru medzi rámom okien/dverí a stenou PUR penou (ak nie je predmetom požadovanej dodávky murárske začistenie ostenia, tak orezanie vytvrdenej PUR peny nie je predmetom dodávky). Pripojovacia škára medzi oknom/dverami a murivom bude realizovaná v súlade s normou STN733134. Ak si objednávateľ neobjedná u dodávateľa všetky potrebné práce na riešenie pripojovacej škáry podľa normy STN733134, dodávateľ v takomto prípade nenesie zodpovednosť za prípadné nedodržanie ustanovení normy STN733134 a akékoľvek dôsledky s tým spojené;
c) murárske začistenie ostenia – orezanie PUR peny, začistenie vnútorného ostenia omietkovou zmesou a utesnenie styku rámu a vonkajšieho ostenia tmelom alebo omietkovou zmesou. Uvedené zahŕňa kompletné dokončovacie murárske práce, vrátane aplikácie polystyrénových panelov na múr (v prípade potreby), aplikácia stavebnej sieťky a rohových profilov, aplikácia omietkovej hmoty bežnou murárskou technikou. Uvedená cena zahŕňa stavebný materiál nevyhnutný na vykonanie dokončovacích murárskych prác spojených s inštaláciou nových okien/dverí. Cena nezahŕňa zmenšovanie či zväčšovanie montážnych otvorov okien/dverí nad rámec obvyklej úpravy, maliarske práce, ani brúsenie a hladenie omietkovej hmoty, stierkovanie a pod. Poskytovanie týchto služieb zhotoviteľom, v prípade ich objednávky zo strany objednávateľa, je spoplatňované na základe platného cenníka.

 

B. GARÁŽOVÉ BRÁNY

 

Objednávateľ berie na vedomie, že zhotoviteľ zabezpečuje montáž garážových brán výlučne do pripraveného stavebného otvoru, ktorý musí zodpovedať podmienkam špecifikovaným v týchto VOP, prípadne ďalším požiadavkám vzneseným zo strany zhotoviteľa po vykonaní ohliadky na mieste samom (ďalej aj ako „stavebná pripravenosť“).

 

Montáž garážovej brány môže pozostávať:

a) inštalácia nosnej konštrukcie garážovej brány, panelov a ostatných komponentov a príslušenstva do vopred pripraveného stavebného otvoru zodpovedajúceho požiadavkám vyplývajúcim z týchto VOP. Za predpokladu, že je garážová brána dodávaná aj s elektrickým pohonom, montáž zahŕňa aj inštaláciu dodaného elektrického pohonu vrátane jeho pripojenia na dodávku elektrickej energie do vopred pripravenej elektrickej prípojky;
b) v prípade tzv. elektrickej brány, konfigurácia diaľkového ovládania za účelom ovládania jej elektrického pohonu;
c) odskúšanie funkčnosti namontovanej garážovej brány.

 

Objednávateľ berie na vedomie, že podmienkou inštalácie garážovej brány zhotoviteľom do pripraveného stavebného otvoru sú nasledovné skutočnosti:

a) ostenie na interiérovej časti stavebného otvoru pre garážovú bránu musí byť po celom obvode v jednej úrovni, nesmie mať akékoľvek nerovnosti na stene, ani iné zmeny tvaru steny (akékoľvek výčnelky, medzery, diery či iné nedokonalosti), a to v priestore 50 cm okolo celého obvodu ostenia na vnútornej časti steny, v ktorej sa nachádza stavebný otvor objednávateľom určený na montáž garážovej brány;
b) celý obvod stavebného otvoru musí pozostávať z konštrukčne nosného materiálu, do ktorého je možné zasahovať a upravovať ho za účelom požadovanej montáže garážovej brány, predovšetkým vŕtať a rezať, resp. do ktorého je možné kotviť jednotlivé nosné časti konštrukcie garážovej brány, resp. iné komponenty a príslušenstvo;
c) strop miestnosti, do ktorej sa má namontovať garážová brána, musí byť nosný a musí byť možné do neho vŕtať, rezať a kotviť jednotlivé nosné časti konštrukcie garážovej brány, resp. iné komponenty a príslušenstvo;
d) podlaha miestnosti, do ktorej sa má namontovať garážová brána musí byť vyrovnaná z dôvodu dokonalého utesnenia a „sadnutia“ montovanej garážovej brány;
e) v prípade garážovej brány na elektrický pohon, je potrebné zabezpečiť samostatné istenie ističom (6A);
f) zabezpečenie prevádzkového osvetlenia a funkčného pripojenia na elektrickú sieť (230 V) zo strany objednávateľa a to počas trvania celej montáže garážovej brány;
g) vyčlenenie jednej uzamykateľnej miestnosti pre pracovníkov zhotoviteľa za účelom vykonávania ich osobnej hygieny, uloženia ich osobných vecí, zloženia materiálu, pracovných nástrojov a pod.

 

Zhotoviteľ objednávateľovi odporúča splnenie nasledovných krokov/postupov:

- stavebný otvor na montáž garážovej brány a jeho okolie pripraviť pred samotnou montážou so všetkými povrchovými úpravami, vrátane omietky a maľovky, keďže po namontovaní garážovej brány a jej konštrukcie bude prístup k osteniu v okolí garážovej brány znemožnený resp. značne sťažený;
- pri práci so stavebnými hmotami v okolí už namontovanej garážovej brány môže dôjsť ku poškodeniu garážovej brány, prípadne jej častí, komponentov a príslušenstva, čo môže bezprostredne ako aj neskôr v budúcnosti obmedziť, resp. znemožniť jej funkčnosť.

V prípade, ak objednávateľ nie schopný pripraviť stavebný otvor určený na montáž garážovej brány, je oprávnený si tieto práce objednať u zhotoviteľa cez samostatnú objednávku. Všetky tieto práce sú spoplatňované v zmysle platného cenníka. Objednávateľ berie na vedomie, že zhotoviteľ, resp. jeho pracovníci po príchode na určené miesto montovania garážovej brány ako prvú vec skontrolujú skutočnosť, či stavebný otvor zodpovedá požiadavkám uvedeným v týchto VOP. V prípade, že stavebný otvor nezodpovedá požiadavkám stanoveným týmito VOP, zhotoviteľ je oprávnený odmietnuť realizáciu montáže garážovej brány prípadne vzniesť konkrétne požiadavky na úpravu stavebného otvoru. Rozhodnutie zhotoviteľa je konečné. Objednávateľ je v uvedenom prípade (z dôvodu nemožnosti realizovania objednanej montáže garážovej brány v daný deň) povinný nahradiť zhotoviteľovi náklady, ktoré mu v súvislosti s takýmto výjazdom vznikli a to v zmysle platného cenníka. Objednávateľ a zhotoviteľ si následne môžu dohodnúť ďalší termín montáže v závislosti od možností zhotoviteľa. Objednávateľ výslovne berie na vedomie, že po dobu omeškania objednávateľa so stavebnou pripravenosťou v súvislosti s montážou garážovej brány, zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením svojich povinností a po danú dobu sa mu predlžuje v zmluve dohodnutá lehota na vykonanie diela.


II.
Objednávka


1. Pred vyhotovením cenovej ponuky zo strany zhotoviteľa mu objednávateľ poskytne presné a pravdivé informácie o želanom diele, predovšetkým jeho orientačné rozmery, farbu, delenie a otváranie okna, dverí, resp. garážovej brány, akékoľvek žiadané doplnky. Objednávateľ zároveň poskytne zhotoviteľovi informáciu o tom, či si želá:
a) vyhotovenie diela (okna, dverí, garážovej brány a pod) bez montáže a súvisiacich prác,
b) vyhotovenie diela s jeho založením do PUR peny,
c) vyhotovenie diela a zabezpečenie kompletnej montáže so súvisiacimi prácami.
2. Je úlohou zhotoviteľa vyhotoviť cenovú a technickú ponuku podľa požiadaviek objednávateľa a následne ju spolu s návrhom záväznej objednávky predložiť objednávateľovi za účelom podpísania, a to buď v písomnej podobe, za predpokladu prítomnosti zákazníka v prevádzke zhotoviteľa alebo priamo pri zameriavaní na mieste určenom zákazníkom, resp. mailom (ak nebude objednávka predložená priamo zákazníkovi). Cenové ponuky vypracované zhotoviteľom sú nezáväzné až do okamihu podpísania objednávky objednávateľom a do tohto okamihu podliehajú voľným úpravám zo strany zhotoviteľa. Po podpísaní záväznej objednávky sa stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou a zhotoviteľ ich môže meniť iba formou písomného dodatku k zmluve.
3. Cenové ponuky, ako aj informácie v nich obsiahnuté spoločne alebo jednotlivo nesmú byť objednávateľom poskytnuté tretej osobe.
4. Záväzná písomná objednávka, vrátane jej príloh musí obsahovať predpokladanú technickú a rozmerovú špecifikáciu dodávky diela, rozsah a miesto dodania diela, predpokladaný čas dodania, kontaktnú osobu a stanovenie ceny diela. Po spísaní záväznej objednávky sa u objednávateľa v závislosti od obsahu konkrétnej objednávky vykonáva zameranie v už predtým dohodnutom termíne. Ak je súčasťou objednávky vyhotovenie diela aj s kompletnými prácami a montážou podľa odseku 1 písm. c) tohto článku alebo aspoň s osadením do PUR peny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku, nevyhnutné zameranie vykonáva zhotoviteľ sám na vlastné náklady. Za predpokladu, že objednávateľ zadal do objednávky iba vyhotovenie diela (okien, dverí, resp. garážových dverí) bez montáže a prác podľa odseku 1 písm. a) tohto článku, zameranie zhotoviteľom sa neuskutočňuje. V tomto prípade objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za prípadné nesprávne zameranie a následné ďalšie náklady vznikajúce pri montáži a prácach súvisiacich s dielom objednaným objednávateľom od zhotoviteľa. V prípade, že objednávateľ v tomto prípade trvá na vykonaní zamerania objednávateľom, podpísaním objednávky, resp. zmluvy vyhlasuje, že súhlasí so spôsobom zamerania vykonávaným zhotoviteľom a berie na vedomie, že zameranie je v tomto prípade samostatne spoplatnené podľa cenníka zhotoviteľa.

 

III.
Storno objednávky


Storno záväznej objednávky je možné vykonať iba objednávateľom, iba v písomnej forme, a iba do konca nasledujúceho dňa po podpísaní objednávky (storno objednávky musí byť zhotoviteľovi doručené najneskôr v tento deň). Prípadne už vykonané zameranie bude v prípade storna záväznej objednávky spoplatnené v zmysle platného cenníka. Platné stornovanie objednávky v zmysle tohto bodu spôsobuje zánik už podpísanej zmluvy o dielo.


IV.
Zmluva o dielo

 

1. V deň doručenia podpísanej objednávky bezprostredne po jej obdržaní zhotoviteľom, zhotoviteľ a objednávateľ podpíšu zmluvu, ktorá bude obsahovať všetky dojednané skutočnosti týkajúce sa diela/prác alebo iných požadovaných služieb (a to aj iba odkazom na obsah už objednávateľom podpísanej objednávky). Podpísaním zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami dôjde k uzatvoreniu zmluvy za podmienok stanovených v zmluve a týchto VOP. Pokiaľ nie je stanovené inak, konečný termín vykonania diela určí s ohľadom na svoje výrobné a montážne kapacity zhotoviteľ pri potvrdení objednávky. Z podpísanej zmluvy bude rovnako vyplývať aj dohodnutá cena diela (ďalej aj ako „odplata“).
2. Podpisom zmluvy vzniká objednávateľovi povinnosť uhradiť v hotovosti alebo vložiť na bankový účet zhotoviteľa zálohu v dohodnutej výške (štandardne ...........% z hodnoty uvedenej v cenovej ponuke) a to v lehote najneskôr do .................. pracovných dní od podpisu zmluvy. Objednávateľ berie na vedomie, že zhotoviteľ je oprávnený počkať so začatím vykonávania dohodnutého diela až do uhradenia zálohy objednávateľom a v danom čase nie je v omeškaní s plnením svojich povinností.
3. Zhotoviteľ je pri splnení ostatných podmienok stanovených v objednávke, resp. zmluve a týchto VOP povinný dielo vykonať riadne a včas. Povinnosť dodania a montáže diela môže zhotoviteľ splniť aj prostredníctvom jeho zmluvných partnerov a poverených osôb.
4. Objednávateľ je okrem ďalších podmienok podľa týchto VOP najmä povinný dielo prevziať (a to aj protokolárne) a zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie diela dohodnutú odplatu.
5. Ak nie je v týchto VOP uvedené niečo iné, tak medzi povinnosti objednávateľa patrí aj poskytnutie úplnej súčinnosti, predovšetkým sprístupnenie miesta montáže za účelom zamerania v dohodnutom termíne, príprava a sprístupnenie miesta montáže na montáž v dohodnutom čase, zabezpečenie prívodu vody a elektrickej energie na mieste montáže, oznámenie prípadných prekážok zhotovenia diela, prevzatie diela podpísaním preberacieho protokolu, zaplatenie odplaty za vykonané dielo a s tým súvisiace činnosti riadne a včas v termínoch podľa tejto zmluvy, objednávky alebo VOP.

 

V.
Dodacie podmienky a odovzdanie diela

 

1. Dielo bude v súlade so zmluvou a týmito VOP dodané v termíne maximálne 8 týždňov od pripísania peňažnej sumy (zálohy) na účet zhotoviteľa alebo jej vyplatením v hotovosti podľa čl. IV týchto VOP. Tento termín sa môže meniť v závislosti na type vybratého profilu, farebného prevedenia a typu výrobku.
2. Konečný termín (záväzný) pre dodávku a montáž diela (vrátane požadovaného príslušenstva) bude stanovený v zhotoviteľom potvrdenej zmluve podľa bodu IV. týchto VOP.
3. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za predĺženie termínu podľa ods. 2 tohto článku, ak bude spôsobené bez jeho zavinenia akýmikoľvek okolnosťami na strane objednávateľa alebo okolnosťami, ktoré zhotoviteľ nemohol zodpovedne predvídať (napr. nepriaznivé klimatické podmienky).
4. Termín plnenia podľa odseku 2 tohto článku je pre zhotoviteľa záväzný len ak objednávateľ zabezpečí stavebnú pripravenosť potrebnú k zameraniu stavebných otvorov v dohodnutom termíne, objednávateľ uhradil riadne a čas zálohovú platbu podľa článku IV. VOP. V prípade neposkytnutia súčinnosti objednávateľom, alebo po dobu akéhokoľvek omeškania objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela.
5. Dielo bude po jeho ukončení protokolárne odovzdané objednávateľovi. Súčasťou protokolárneho odovzdania diela je aj skúška jeho funkčnosti a bezchybnosti realizovaného diela. Súčasťou dodávky je Dodací list, v prípade montáže Odovzdávací a preberací protokol a Tipy na údržbu (užívateľská príručka).
6. Objednávateľ berie na vedomie, že napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti a opatrnosti pracovníkov zhotoviteľa môže pri demontáži pôvodných okien a dverí (vrátane garážových) dôjsť k poškodeniu fasád, muriva, omietky, maľby, obkladov a parapetov priľahlých k stavebnému otvoru. Okrem toho berie objednávateľ na vedomie, že pri vykonávaní povrchových murárskych prác nemusí byť dosiahnutá identita novej omietky s pôvodnou omietkou, napr. z dôvodu jej opotrebenia poveternostnými vplyvmi, z dôvodu rozdielnosti použitých materiálov a pod. a že vplyvom nepriaznivých vlhkostných pomerov v obytnom priestore taktiež môže dôjsť k dočasnému roseniu okien či priľahlých stien.
7. Ak pri montáži výrobkov zhotoviteľa dôjde k zisteniu zmeny podmienok, za ktorých bola uzatvorená záväzná objednávka, resp. zmluva, (napr. podstatné odlišnosti rozmerov stavebných otvorov vzhľadom k dojednaným rozmerom výrobkov, nevhodné úpravy stavby vykonané objednávateľom, uvoľnené murivo z dôvodu zlého stavu nehnuteľnosti, nevhodné murivo z materiálov nevhodných pre inštaláciu výrobkov zhotoviteľa apod. ), má zhotoviteľ nárok na úhradu všetkých dodatočných nákladov, spojených s dokončením zmluvne dojednaného diela a to v zmysle platného cenníka. Okrem toho má zhotoviteľ právo na primerané predĺženie lehoty na dodanie diela.
8. Ak objednávateľ pri ukončení diela požaduje dodať výrobky, tovar a práce, ktoré neboli predmetom objednávky, alebo zmluvy, musí tak urobiť písomne formou samostatnej objednávky alebo zmluvy. Zápisy na preberacom protokole, alebo dodacom liste nebudú pre tento účel akceptované ako objednávka.
9. Objednávateľ je povinný skontrolovať dielo a aj jeho prípadný obal bezprostredne po jeho odovzdaní, prípadne montáži. V prípade, že objednávateľ zistí, že dielo je mechanicky poškodené, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi a za jeho prítomnosti skontrolovať vytýkaný stav. V prípade zistenia poškodenia diela je povinný objednávateľ vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe takéhoto poškodenia, ktorého správnosť potvrdí poverený pracovník zhotoviteľa priamo na mieste. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného zhotoviteľovi následne zhotoviteľ rozhodne o ďalšom postupe, predovšetkým: odstránenie vady, poskytnutie zľavy a pod.
10.Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zvyšok odplaty v deň dodania, resp. protokolárneho odovzdania diela. Objednávateľ je povinný prevziať dielo a doplatiť zvyšok odplaty aj v prípade, ak bude preberané dielo obsahovať drobné vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke diela. V preberacom protokole bude uvedený konkrétny termín ich odstránenia.
11.V prípade neuhradenia dohodnutej odplaty riadne a včas, je zhotoviteľ od objednávateľa oprávnený požadovať zaplatenie (resp. mu účtovať) zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z nezaplatenej časti odplaty za každý deň omeškania až do zaplatenia odplaty v celom rozsahu, pričom zmluvná pokuta je splatná do troch dní od kedy o jej uhradenie zhotoviteľ požiadal. Zhotoviteľ je rovnako oprávnený ako sankciu za neuhradenie dohodnutej ceny riadne a včas, odňať danému zákazníkovi (objednávateľovi) už poskytnutú zľavu a domáhať sa zaplatenia pôvodnej „cenníkovej ceny“ pred udelením zľavy. Zákazník podpísaním objednávky, resp. zmluvy o dielo s uvedeným súhlasí.

 

VI.
Záruka a reklamácie

 

1. Záruka sa vzťahuje na vady diela/resp. materiálu alebo technické vady vzniknuté pri výrobe diela.
2. Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté nesprávnou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním (predovšetkým poškodenie sklenených a plastových dielov diela, poškriabanie vzniknuté nesprávnym čistením, poškodenie spôsobené nárazmi), použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou alebo poškodením elektrostatickým výbojom.
3. Zhotoviteľ negarantuje plnú kompatibilitu rozširujúcich komponentov zakúpených na inom mieste než u predajcu materiálov, resp. výrobkov použitých zhotoviteľom, pokiaľ nie je tento iný komponent schválený zhotoviteľom.
4. Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných vplyvov alebo prevádzkovaním v extrémne neobvyklých podmienkach.
5. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do výrobku osobou, ktorá nebola k zásahu výslovne zhotoviteľom splnomocnená. Záruka taktiež zaniká, ak bude objednávateľ napriek upozorneniu hrubo porušovať zásady prevádzky a používania výrobku popísané v užívateľskej príručke.
6. Záručná doba je 60 mesiacov na fyzikálne vlastnosti PVC profilov, 24 mesiacov na kovanie okien a dverí (vrátane garážových), na montáž a príslušenstvo k oknám a dverám (parapety, žalúzie, siete proti hmyzu, príp. iné). Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
7. Záruka sa nevzťahuje na rosenie okien, ktoré je spôsobené vysokou vlhkosťou vzduchu v miestnosti. Rovnako sa nevzťahuje na poruchy, poškodenia a iné vady diela, ktoré vznikli ako dôsledok zanedbania pravidelnej údržby a ako dôsledok vysokej vnútornej vlhkosti v objekte, v ktorom boli výrobky namontované. Zhotoviteľ ďalej nezodpovedá za vady a poškodenia, ktoré vznikli v dôsledku akejkoľvek úpravy, alebo prispôsobenia diela prípadne jeho časti objednávateľom, alebo iným subjektom, ktorý na to nebol oprávnený priamo zhotoviteľom.
8. V prípade, že zhotoviteľ nevykonáva montáž diela, vzťahuje sa záruka iba na výrobky, nie na funkčnosť po zabudovaní diela.
9. Reklamácia vád musí byť písomná a musí byť doručená zhotoviteľovi. Jej súčasťou musí byť číslo zmluvy, meno, adresa objednávateľa, kópia dodacieho listu na ktorej je vyznačená pozícia výrobku, kópia preberacieho protokolu a presný popis reklamovanej závady. Posúdenie opodstatnenosti reklamácie má v kompetencii výlučne zhotoviteľ. V prípade uznania reklamácie sa zmluvné strany dohodnú na spôsobe a lehote na odstránenie zistených vád. V prípade, že sa na mieste zistí, že nejde o reklamáciu, ale o servisný úkon, a ak sa jedná o pozáručný servis, je na objednávateľovi, či spoplatnený servis využije. V takom prípade, však musí objednávateľ uhradiť náklady spojené s posudzovaním takejto vady a náklady na dopravu toho, kto prišiel hlásenú reklamáciu posúdiť.
10.Ak je reklamácia oprávnená, zhotoviteľ ju odstráni bez zbytočného odkladu alebo v lehote do 30 dni od prijatia.

VII.
Ostatné dojednania

 

1. Objednávateľ výslovne a neodvolateľne súhlasí s tým, aby jeho osobné údaje spracúval zhotoviteľ v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas objednávateľa sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov za účelom zabezpečenia potrieb zhotoviteľa súvisiacich s ustanoveniami tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že bude zabezpečovať ochranu práv objednávateľa v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v plnom rozsahu.
2. V prípade, že zhotoviteľ jeho zavinením nedodrží termíny plnenia dojednané v zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
4. Zmluvné pokuty, alebo sankcie hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. Zmluvné pokuty a sankcie nemajú žiaden vplyv na rozsah zodpovednosti za škodu ktorejkoľvek zmluvnej strany za prípadné porušenia jej povinností.
5. Zhotoviteľ môže od zmluvy odstúpiť, ak objednávateľ mešká s úhradou zálohy o viac ako 10 dní po dohodnutom termíne, ďalej v prípade hrubého porušenia zmluvy, alebo v prípadoch stanovených zákonom. Za hrubé porušenie povinnosti objednávateľom sa považuje porušenie každej povinnosti Objednávateľa, ktoré nebolo objednávateľom napravené/odstránené v lehote určenej zhotoviteľom v písomnom upozornení na porušenie takejto povinnosti. Odstúpenie musí mať písomnú formu a musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia.
6. Doručovanie akýchkoľvek písomností sa vykonáva na adresy zmluvných strán uvedených v zmluve, resp. objednávke. Ak zmluvná strana zmení adresu doručenia, jej povinnosťou je túto zmenu oznámiť druhej zmluvnej strane v opačnom prípade bude zmluvná strana považovať písomnosť za odoslanú. Písomnosť sa považuje za doručenú 5. dňom po jej odoslaní na vyššie uvedené adresy účastníkov, a to aj keď si ju adresát neprevzal, zásielka bola uložená na pošte, adresát sa o uložení nedozvedel, poprípade bola vrátená odosielateľovi.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie, alebo skutočnosti o ktorých sa v súvislosti a/alebo rámci tohto a/alebo ich s týmto súvisiaceho vzťahu dozvedia, sú predmetom obchodného tajomstva zhotoviteľa. Objednávateľ sa podpisom objednávky resp. zmluvy a VOP zaväzuje k tomu, že informácie, alebo skutočnosti, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva zhotoviteľa bude uchovávať v tajnosti a dôvernosti a nebude také informácie, alebo skutočnosti akýmkoľvek spôsobom reprodukovať ani poskytovať tretím osobám, alebo ich iným spôsobom využívať.
8. V neupravených otázkach platia ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik zmluvy budú prednostne riešiť formou zmieru. V prípade neúspechu pri riešení sporu v a zmluvné strany zaväzujú, že svoje prípadné spory predložia na riešenie príslušnému súdu v mieste sídla zhotoviteľa.